تکرار خوددرگیری جالب حامیان آشوب/ مجری BBC با «فحش‌های کش‌دار» مشایعت شد!