برخورداری بیش از ۴۱ هزار نفر از اعضای صندوق اعتباری هنر از خدمات بیمه درمان تکمیلی