عملکرد ضعیف رسانه‌ای فدراسیون/ دریغ از یک مصاحبه و عکس از تیم ملی