حکومت افغانستان موجبات عدم تکرار اقدامات تروریستی را فراهم کند

حسن کاظمی قمی ، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان با اشاره به حادثه تروریستی در کابل نوشت: افغانستان عزیز بار دیگر داغدار جنایتی که مزدوران استکبار و مدعیان دروغین حقوق زنان آن را رقم زده اند ، گردیده است.

جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت ‎شدید جنایت هولناک ‎مرکز آموزشی کاج که موجب شهادت جمع زیادی از فرزندان آن آب و خاک گردید،تمامی مساعی خود را جهت مداوای مجروحین صورت خواهد داد.

وی همچنین نوشت: از حکومت سرپرست افغانستان انتظار می‌رود با مشارکت و به کارگیری تمامی ظرفیت‌های ‎ملی و ‎مردمی  موجبات عدم تکرار این دست اقدامات و پایانی بر فعالیت تروریسم در این کشور را فراهم نماید.

حکومت افغانستان موجبات عدم تکرار اقدامات تروریستی را فراهم کند