۲ روز مانده به پایان مهلت اسکار ۲۰۲۳/ تکلیف ۸۰ کشور روشن شد