شهرخبر

آخرین خبر از وضعیت جسمی جواد خیابانی

خداروشکر حال ایشان خوب است و مشکل خاصی نبوده است.

فرارو