بازداشت مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم / او رشوه گرفته بود!