توضیح کاخ سفید درباره جستجوی نماینده فوت‌شده کنگره توسط بایدن