درگیری حامیان جریان صدر با نیروهای امنیتی در منطقه سبز بغداد + عکس