روایت سرمربی ایرانی تیم ملی عراق از باخت برابر تایلند