در صورتی که مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک ابزار تنظیم گر و کنترل رفتار سوداگری در این بازار عملیاتی شود، سرمایه های منع شده از ورود به بازار ملک، به سمت کدام بازار می رود؟ آیا بازار دارایی جایگزین برای آن وجود دارد یا آنکه تبدیل به ارز شده و به سمت سایر کشورها می رود؟ 

▫️روزبه ظهیری فعال صنعت ساختمان به این سوال پاسخ می دهد.