به گزارش اکوایران نرخ بیکاری در بهار امسال 9.2 درصد برآورد شده، این نرخ در بهار سال گذشته 8.8 درصد بوده است. به بیان ساده تر در بهار امسال بیکاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته افزایش یافته، این افزایش به تعداد بالغ بر 107 هزار نفر برآورد شده است. این در حالیست که نرخ مشارکت اقتصادی در همین بازه زمانی کاهش یافته است، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی همزمان با افزایش نرخ بیکاری به معنی بدتر شدن وضعیت بازار کار است. وخیم شدن وضعیت اشتغال در حالی در بهار امسال نسبت بهار سال گذشته رخ داده که نرخ رشد اقتصادی کشور در همین بازه مثبت بوده است، به عبارت دیگر رشد اقتصادی نتوانسته موجب بهبود اشتغال در کشور شود.

بررسی ها نشان می دهد نرخ بکاری جوانان به شکل قابل توجهی بالاتر از نرخ بیکاری کل است. به گونه که نرخ بیکاری جمعیت 15 سال تا 24 سال حدود 24 درصد برآورد شده که نسبت به بهار سال گذشته 2 درصد افزایش داشته است. می توان بیان کرد که نرخ بیکاری جوانان در کشور در بهار امسال نسبت فصل مشابه سال قبل در مقایسه با نرخ بیکاری کل بیشتر افزایش یافته است.

افزایش نرخ بیکاری در جوانان

نرخ بیکاری در جمعیت 18 تا 35 سال در بهار امسال 16.6 درصد برآورد شده که نسبت به بهار سال گذشته یک درصد افزایش یافته است. آمار ها نشان می دهد نرخ بیکاری در این گروه سنی برای زنان به شکل قابل توجهی بالاتر از نرخ بیکاری مردان جوان است، به عبارت دیگر نرخ بکاری بانوان 18 تا 35 سال حدود 15 درصد بالاتر نرخ بکاری مردان در همین بازه سنی است. بالاترین نرخ بیکاری جوانان به ثبت رسیده در سیزده فصل گذشته در زمستان سال 98 رقم خورده، در این فصل نرخ بیکاری جوانان 17.8 درصد به ثبت رسیده است، در تابستان سال گذشته نیز این نرخ بسیار بالا و حدود 17.6 درصد بوده است. همچنین کمترین نرخ بیکاری رقم خورده نیز برای این محدوده سنی در بهار سال گذشته رقم خورده که زیر 16 درصد بودهف ایننرخ به یکباره در تابستان جهش زیادی را تجربه کرده است.

نرخ بیکاری گروه سنی 15 تا 24 سال در بهار سال گذشته 22.1 درصد برآورد شده است، این رقم در سال بهار سال جاری به 24 درصد رسیده است. به بیان ساده در بهار 1401 نسبت به بهار سال گذشته بالغ بر 52 هزار نفر به جمعیت بیکار در سن مذکور افزوده شده است. بررسی ها نشان می دهد از کل جمعیت بیکاری شده در این بازه سنی 42 هزار نفر از  مردان و نزدیک به ده هزار نفر از زنان بوده است. این درحالیست که نرخ بیکاری مردان 15 تا 24 حدود 20 درصد و نرخ بیکاری زنان در این بازه سنی بالغ بر 40 درصد است.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال در بهار امسال چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی نسبت به بهار سال 1400 حدود 2 درصد افزایش یافته است. به گونه ای که نرخ بیکاری جوانان در سن 15 تا 24 سال در مناطق شهری کشور از 24.6 درصد به 26.6 درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری جوانان مناطق روستایی نیر در این سن از 16.1 به 18.1 درصد رسیده است. آنچه از آمار ها بر می آید این است که وضعیت اشتغال جوانان روستایی بهتر از جوانان شهری است.

photo_2022-09-23_16-13-33