نقش تامین مالی زنجیره‌ای در کاهش نیاز به نقدینگی/ خرید اعتباری باید گسترش یابد