فکر می کنیم انقلاب کردیم و اسلام وارد ایران شد و شیعه شدیم