همچنین افرادی که در گذشته در ارتش بوده اند را به زمین جنگ با اوکراین فراخوانده است. 

فراخوانی که کار مردان و جوانان روسی را به فرار از مرز ها کشانده تا بر خلاف خواسته خود، در جنگ با اوکراین، کشته نشوند.

زهرا کریمی گزارش میدهد.