جامعه ایران ۴۳ سال رشد کرده، نمی‌تواند قالب‌های یک‌سالگی‌اش را بپذیرد/ اکثریت جامعه ایرانی از تجربه صورت‌های مختلف خشونت رنجیده و خسته شده/ سازوکار تولید اعتراض در ایران داخلی است