عکس لحظه خیانت یک زن در دادگاه قابل استناد است ! /  قانون چه می گوید !

در قانون مجازات اسلامی برای اثبات روابط نامشروع و زنا دلایلی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است که عبارت‌اند از شهادت، اقرار و علم قاضی.

اگر زنی از شوهر خویش در کنار زن دیگری عکس داشته باشد، می‌تواند از او شکایت نماید؟ اگر مردی در گوشی موبایل زن خود عکس او را در کنار مرد غریبه ببیند، می‌تواند به استناد آن، تشکیل پرونده کیفری رابطه نامشروع دهد؟

امکان اثبات جرم منافی عفت تحت عنوان رابطه نامشروع، به صرف وجود عکس یا تصویر بسیار سخت و دشوار است. زیرا متهم یا متهمان پرونده درخصوص تعلق آن تصاویر به خود و صحت آن‌ها، یعنی فتوشاپ نبودن آن‌ها، انکار نموده و انتساب اتهام را قبول نمی‌کنند. ولیکن اگر ارائه تصویر و از عکس از متهم در پرونده کیفری رابطه نامشروع، همراه با سایر قرائن و امارات دیگر باشد، مفید در حصول یقین قضایی خواهد بود.

افرادی که بدون علقه زوجیت (صیغه محرمیت) روابطی به دور از شرع و قانون با هم برقرار کنند، رابطه آن‌ها نامشروع شمرده شده و چنانچه این ارتباطات به برقراری رابطه جنسی ختم شود، عمل آن‌ها زنا محسوب می‌شود.

با عکس و فیلم

آیا جرم زنا با استناد به عکس و فیلم قابل اثبات است؟ امکان اثبات جرم زنا به صرف استناد به محتویات فیلم و یا عکس وجود ندارد. به عبارت دیگر، برای اثبات جرم زنا، در قانون شرایطی وضع شده است که جز در صورت وجود همان ادله اثباتی، امکان انتساب جرم زنا به دیگری ممکن نیست. ولیکن امکان اثبات جرایم مادون زنا مانند برقراری رابطه نامشروع به استناد فیلم و عکس ممکن است.