گفتگوی اکوایران با علی مرتضوی درباره این بازار را در اکوایران ببینید: