مهران مدیری تلویزیون را تحریم کرد /با مردم خشونت نکنید /لطفا به حرف مردم گوش کنید