رئیسی در سازمان ملل: ترامپ را محاکمه می کنیم | اراده‌ای قوی برای حل توافق هسته‌ای داریم | امروز جهان به «ایران قوی» نیازمند است