حمایت کامل از شمسایی برای موفقیت در جام ملت های آسیا می کنیم