"ضعف سواد رسانه‌ای مسئولان" منشأ برخی از بحران‌های اجتماعی است