تحرکات برای بازگردان آرامش به نابلس پس از یک روز خشونت آمیز و پرالتهاب