شهرخبر

به گزارش آی زندگی، برادر بعد از دیدن خواهر ناامیدش تصمیم به کمک می‌گیرد.

همه برادران چنین حسی به خواهر کوچکشان دارند.