کتک خوردن ماموران یگان حفاظت شفت / قاچاقچیان چوب بی رحم بودند