واکنش آمریکا به بخشی از اظهارات رئیسی ؛ خطرناک است!