مسعود پزشکیان در واکنش به اتفاق های پس از فوت مهسا امینی گفت: {در مورد مهسا امینی} همه باید بیایند پاسخ بدهند! از نظر علمی نمی شود که کسی همین جوری بیفتد!

این طور نباشد که هر کسی خواست حرف بزند بگویید اینها ضدنظام هستند!

روشن کردن شمع به یاد مهسا امینی در تهران+فیلم

می گویید برخورد نامناسب با این خانم نکرده ایم؛ خب شفاف سازی کنید! یک تیم ارزیابی درست کنید.