مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، عملکرد برخی از معترضان رخداد فوت مهسا امینی را نقد کرد.

مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبرانقلاب نوشت: از مردمی که به صورت دلسوزانه و دغدغه مند نسبت به حادثه تاسف برانگیزی که برای هموطن کردمان مهسا امینی پیش آمد به روش پلیس امنیت اخلاقی نقد دارند که بگذریم، رفتار عده ای این حقیقت را آشکار می کند: مهسا امینی بهانه است، اصل نظام را نشانه است.

 

هشدار عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری | مهسا امینی بهانه است؛ اصل نظام نشانه است