سفر بایدن به انگلیس برای حضور در مراسم تدفین ملکه انگلیس /دیدار با پادشاه چارلز سوم