کمین مرزبانان برای قاچاقچیان تا دندان مسلح / اسلحه و مهمات جنگی به مقصد نرسید