حمیدرضا عظیمیان مدیر عامل پیشین فولاد مبارکه می گوید اصلی ترین دلیل برای اشتباهات موجود در گزارش این است که هیات تحقیق و تفحص یک جلسه با ما برای توضیح اسناد برگزار نکردند