نفت استان نینوا تحت سیطره اقلیم کردستان عراق قرار دارد