تعداد حامیان قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس کاهش یافت