کشف محموله سنگین اسلحه در غرب کشور / قاچاقچیان اسلحه از مرز گریختند