آمریکا بخشی از پول مردم افغانستان را به صندوق امانی منتقل می‌کند