کاهش ۳۰ دقیقه ای استفاده از شبکه های اجتماعی و بهبود سلامت روان