بیش از 10 هزار نفر از اهالی سینما عضو "صندوق اعتباری هنر" هستند