۱۰ هزار نفر از اهالی سینما عضو صندوق اعتباری هنر هستند