ببینید | اعتراف صادقانه بازیگر تلویزیون درباره ادا نکردن نذرش