بخشی از اختیارات سازمان بنادر در حوزه صدور مجوزهای قانونی کشتی‌ها به بنادر واگذار شد