سرکیسه کردن ۱۴۵ کارمند یک شرکت با ترفند حواله خودرو