قدردانی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از پرویز پرستویی