انتقاد تند روزنامه اطلاعات از دولت:مگر مردم منتظر وام صدقه ای اربعین بودند که منت سر آنها می گذارید و حاتم بخشی می کنید؟