تصاویر رقص جنجالی دو کارمند فرودگاه در زمان جدال ملکه با مرگ