ببینید | رقص دو کارمند فرودگاه آباردین در زمان جدال ملکه الیزابت با مرگ