احمد خاتمی : برخی می‌گویند بهانه به دست دشمن ندهید، کدام بهانه؟ مشکل دشمنان، اصل اسلام است.