بارش باران همراه وزش باد در شمال و شمال غرب /وزش باد و خیزش گردو خاک از روزجمعه در نوار شرقی کشور