یورو بسکت 2022| مشخص شدن 16 تیم برتر و برنامه یک هشتم نهایی