بازدید مخبر از پایانه مرزی شهر مهران و گفت و گو با زائران اربعین