بخشی از غنائمی گرانقیمتی که نادرشاه با خود از هندوستان آورد! + عکس